Welkom op de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW), het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.

Update 2017 en een nieuwe regionale atlas

In 2018 heeft de update met meetgegevens van 2017 plaatsgevonden.. Een belangrijke verandering hierbij is een herschikking van de producten van de Evaluatie tweede Nota Gewasbescherming, waarbij nu onderscheid wordt gemaakt tussen producten voor het GGDO (Evaluatie Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’) en die van het LM-GBM (Landelijk Meetnet GewasBeschermingsMiddelen). Maar de grootste verandering is de introductie van de Regionale Atlas, per waterschap met producten die gebruikt kunnen worden in het overleg met de landbouwsector. Hiervoor kunt u rechts in het menu ‘Regio’ kiezen, vervolgens een keuze maken van een waterschap en dan de resultaten bekijken.

Wat kan deze atlas u bieden?

  • Waar zijn bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gemeten ?
  • Waar en wanneer zijn normen voor een stof overschreden ?
  • Wat zijn de belangrijkste probleemstoffen ?
  • en nog veel meer gedetailleerde informatie.

In het Nieuws

Twee kaarten van de Bestrijdingsmiddelenatlas in de Atlas Leefomgeving

Vanaf september 2018 is met een on-line webservice de Atlas Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl/kaarten) gekoppeld aan de Bestrijdingsmiddelenatlas. De Atlas Leefomgeving, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft informatie over milieu en gezondheid. Het bevat o.a. geografische informatie over uitlopende thema’s van lucht tot bodem en van recreatie tot veiligheid.

Er zijn inmiddels twee kaarten opgenomen: de kaart met de ‘som normoverschrijdingen’ en de kaart ‘percentage normoverschrijdende stoffen’. De eerste geeft de máte weer waarin bestrijdingsmiddelen de waterkwaliteitsnorm (JG-MKN of MTR) overschrijden, de tweede presenteert een maat voor het áántal gemeten stoffen dat die norm overschrijdt. Deze kaarten zijn nu te combineren met andere kaarten uit de Atlas Leefomgeving, zoals over de inrichting van gebieden, ecologische kwaliteit, perceelinformatie enzovoorts. Deze samenwerking biedt nieuwe kansen voor bredere toepassing van de norm getoetste monitoringsgegevens van bestrijdingsmiddelen. We onderzoeken de mogelijkheden voor koppeling van meer kaarten uit de bestrijdingsmiddelenatlas.