Welkom op de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW), het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.

Update 2016 en GGDOE

In 2017 heeft de update met meetgegevens van 2016 plaatsgevonden. Daarnaast is de belangrijkste aanpassing dat voor de Tweede nota Duurzame Gewasbescherming ‘Gezonde gewassen, duurzame oogst’ (GGDOE) trendgrafieken zijn toegevoegd van de percentages normoverschrijdingen met daarin weergegeven de referentie- en de doelwaarden voor de tussen- en eindevaluatie (zie ook rapport).

Wat kan deze atlas u bieden?

  • Waar zijn bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gemeten ?
  • Waar en wanneer zijn normen voor een stof overschreden ?
  • Wat zijn de belangrijkste probleemstoffen ?
  • en nog veel meer gedetailleerde informatie.

In het Nieuws

Bestrijdingsmiddelenatlas in het nieuws

Begin 2018 is de Bestrijdingsmiddelenatlas (BMA) veelvuldig in het nieuws geweest. Naar aanleiding hiervan is op de website van de Helpdesk Water een bericht geplaatst met informatie over de openbaarheid van metingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het toetsen van metingen aan de norm, zie: dit artikel. De Helpdesk Water is een site van de Rijksoverheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) in samenwerking met Rijkswaterstaat, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten  en Unie van Waterschappen. Daarnaast zijn de brieven aan de Kamer bijgevoegd. In deze twee brieven (1) en (2)  worden de vragen beantwoord die door Tweede Kamerleden zijn gesteld over dit onderwerp.