Algemeen

Ruimtelijk: algemene beeld bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater; gesommeerde normoverschrijding

P02 20

A. Het algemene beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater aan de hand van de gesommeerde normoverschrijding (SNO-waarden). Bij de interpretatie van de kaart moet er rekening mee worden gehouden dat de SNO-waarden afhankelijk zijn van het aantal stoffen waaraan gemeten is. Als van een monster aan minder dan 10 stoffen een meting werd verricht, dan wordt dit als een meting van te weinig stoffen beschouwd om de SNO te bepalen. In de kaart zijn de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Trend: berekende gemiddelde SNO-waarde per meetpunt per jaar

P05 03 G1

B.  De grafiek geeft de berekende gemiddelde SNO-waarde per meetpunt per jaar. Buiten beschouwing gelaten zijn meetpunten waarvan in geen enkele periode gegevens beschikbaar zijn. In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Trend: percentage meetpunten met een SNO-waarde van 0 van het totaal aantal meetpunten per jaar

P05 03 G2
C.  De grafiek geeft het percentage meetpunten met een SNO-waarde van 0 van het totaal aantal meetpunten per jaar, dat wil zeggen het percentage meetpunten waar geen enkele stof een overschrijding vertoont.In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.