Top 10 probleemstoffen

top 10 probleemstoffen algemeen

De top 10 probleemstoffen is als volgt berekend: de stoffen zijn geordend op grond van het gewogen aantal meetpunten waarin de stof de normen JG-MKN/MTR, MAC/MKN en resp. het toelatingscriterium (CTGB) overschrijdt, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de mate van overschrijding per meetpunt en met het aantal meetpunten waarin aan de stof een meting is verricht. Stoffen waaraan in minder dan tien meetpunten metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.

Naast de nationale top 10 zijn ook de top 10 probleemstoffen voor de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde

Nationale top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2015
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 imidacloprid esfenvaleraat imidacloprid
2 esfenvaleraat heptachloor-epoxide (som isomeren) carbendazim
3 heptachloor-epoxide (som isomeren) cyhalothrin, lambda- permethrin
4 azoxystrobin carbendazim chlorantraniliprole
5 cypermethrin-alfa pirimifos-methyl epoxiconazool
6 hexachloorbenzeen deltamethrin deltamethrin
7 ETU pendimethalin bifenox
8 permethrin captan pirimifos-methyl
9 heptachloor-epoxide, cis- imidacloprid spinosad
10 cyhalothrin, lambda- linuron pirimicarb

top 10 probleemstoffen per stroomgebied

Stroomgebied RIJN top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2015
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 imidacloprid heptachloor-epoxide (som isomeren) imidacloprid
2 heptachloor-epoxide (som isomeren) esfenvaleraat carbendazim
3 esfenvaleraat cyhalothrin, lambda- bifenox
4 hexachloorbenzeen captan deltamethrin
5 ETU pirimifos-methyl pirimifos-methyl
6 azoxystrobin deltamethrin permethrin
7 cypermethrin-alfa carbendazim epoxiconazool
8 cyhalothrin, lambda- pendimethalin spinosad
9 bifenox bifenox esfenvaleraat
10 fluoxastrobin (, trans-) imidacloprid cyhalothrin, lambda-

 

Stroomgebied MAAS top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2014
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 permethrin esfenvaleraat permethrin
2 spiromesifen carbendazim imidacloprid
3 heptachloor-epoxide, cis- linuron carbendazim
4 imidacloprid dichloorvos pirimicarb
5 azoxystrobin bromofos-ethyl dimethomorf
6 esfenvaleraat deltamethrin deltamethrin
7 spirodiclofen abamectine abamectine
8 thiacloprid cyhalothrin, lambda- cyhalothrin, lambda-
9 DDT, 24 spiromesifen pirimifos-methyl
10 pyraclostrobin pirimifos-methyl pyraclostrobin

 

Stroomgebied EEMS top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2014
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 imidacloprid esfenvaleraat imidacloprid
2 ETU pendimethalin epoxiconazool
3 azoxystrobin imidacloprid azoxystrobin
4 esfenvaleraat carbendazim esfenvaleraat
5 thiofanaat-methyl abamectine spinosad
6 iprodion thiacloprid carbendazim
7 thiacloprid trifloxystrobin abamectine
8 spinosad cyprodinil iprodion
9 methiocarb metolachloor trifloxystrobin
10 pendimethalin linuron  

 

Stroomgebied SCHELDE top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2014
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 fipronil chlorantraniliprole epoxiconazool
2 imidacloprid thiacloprid chlorantraniliprole
3 indoxacarb linuron imidacloprid
4 heptachloor-epoxide, cis- pirimicarb spinosad
5 fluoxastrobin (, trans-)   pirimicarb
6 thiacloprid   carbendazim
7 spiromesifen   tribenuron-methyl
8 spinosad    
9 flubendiamide       
10 hexachloorbenzeen    

Top 10 probleemstoffen per stofgroep

Weergegeven zijn de top 10 probleemstoffen per stofgroep. De top 10 probleemstoffen per stofgroep is als volgt berekend: de stoffen zijn geordend op grond van het gewogen aantal meetpunten waarin de stof de normen JG-MKN/MTRMAC/MKN en resp. het toelatingscriterium (CTGB) overschrijdt, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de mate van overschrijding per meetpunt en met het aantal meetpunten waarin aan de stof een meting is verricht. Stoffen waaraan in minder dan tien meetpunten metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.

Nationale top 10 fungiciden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2015
#JGN-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 azoxystrobin carbendazim carbendazim
2 hexachloorbenzeen captan epoxiconazool
3 pyraclostrobin etridiazool dimethomorf
4 captan kresoxim-methyl azoxystrobin
5 hexachloorbutadieen triazofos pyraclostrobin
6 boscalid cyprodinil fluazinam
7 carbendazim trifloxystrobin pyrimethanil
8 thiofanaat-methyl   difenoconazool
9 fenpropidin   thiofanaat-methyl
10 folpet   kresoxim-methyl

 

Nationale top 10 herbiciden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2015
#JGN-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 bifenox pendimethalin bifenox
2 pendimethalin linuron metazachloor
3 metazachloor bifenox metsulfuron-methyl
4 linuron metazachloor linuron
5 MCPA metolachloor MCPA
6 dinoseb metsulfuron-methyl  
7 terbutylazin terbutylazin  
8 dimethenamide-P isoproturon  
9 metolachloor MCPA  
10 metsulfuron-methyl    

 

Nationale top 10 insecticiden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2015
#JGN-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 imidacloprid esfenvaleraat imidacloprid
2 esfenvaleraat heptachloor-epoxide (som isomeren) permethrin
3 heptachloor-epoxide (som isomeren) cyhalothrin, lambda- deltamethrin
4 cypermethrin-alfa pirimifos-methyl pirimifos-methyl
5 permethrin deltamethrin spinosad
6 cyhalothrin, lambda- imidacloprid pirimicarb
7 spiromesifen dimethoaat esfenvaleraat
8 DDT, 24 thiacloprid abamectine
9 thiacloprid abamectine cyhalothrin, lambda-
10 fipronil dichloorvos teflubenzuron

Resultaten en figuren mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, download datum, "www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, versie van database". Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie op deze website.