Algemeen

De waterbeheerders in Nederland verrichten veel metingen aan het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Op initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en krachtig ondersteund door een groot aantal organisaties (externe links) zijn deze metingen vertaald in een ruimtelijk beeld. Zo beoogt de website meer inzicht te geven in de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en de veranderingen ervan in de tijd. In de website zijn o.a. kaarten, histogrammen en grafieken opgenomen over de gemeten concentraties van individuele stoffen in relatie tot een viertal (groepen van) normen: ecotoxicologische norm (Europese MilieuKwaliteitsNorm voor het JaarGemiddelde (JG-MKN) of de nationale norm MTR indien geen JG-MKN beschikbaar voor een stof), Europese MilieuKwaliteitsNorm voor de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-MKN), drinkwaternorm (DWN) en toelatingscriterium (CTGB). Daarnaast zijn er ook overzichten in de vorm van histogrammen en grafieken die gaan over de totale belasting van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en de veranderingen in de tijd.

Deze atlas bevat alleen informatie over de werkzame stoffen en een aantal metabolieten van bestrijdingsmiddelen. In de factsheets vindt u relevante specifieke gegevens over de individuele stoffen welke zijn opgenomen in de atlas. Deze informatie omvat o.a. de normen, CAS-nummer en bestrijdingsmiddelengroep(en) waar de stof toe behoort.

De gegevens worden met een frequentie van eens per jaar landelijk bij elkaar gebracht. De meetprogramma's van de waterbeheerders variëren sterk in het aantal meetpunten, het aantal gemeten stoffen en de meetfrequentie in de tijd.

Voor meer detailinformatie betreffende de gemeten bestrijdingsmiddelen verwijzen we naar de bronhouders van de gegevens. De door het CML gecontroleerde meetgegevens van de bronhouders worden elk jaar geleverd aan het InformatieHuis Water, die deze gegevens als open data op het Waterkwaliteitsportaal plaatst. Daarnaast kunnen de producten van de website deels worden gedownload; deze functionaliteit wordt in de toekomst verder uitgebreid.

De databestanden voor de website zijn gemaakt door het CML en de layout van de website door Royal HaskoningDHV (contacten). Dat is gebeurd in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) in samenwerking met de ministeries IenM en EZ en de UvW en de Ctgb. Het streven is bij nieuwe meetronden de atlas uit te breiden.